Yatay Geçişler

ÖSYM Yatay Geçiş

Yatay Geçişler ÖSYM Üniversiteler arası yatay geçiş işlemleri

Galatasaray Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuru Belgeleri

1 – Dilekçe
2 – Not belgesi (Transkript)
3 – Yapılan başvurularda, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak adayın yurtdışından ayrılacağı Yükseköğretim Kurumunu tanıtan dökümanların ve ders programları ile ders içeriklerinin eklenmesi.
4 – ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YGS ve LYS sınav sonuç belgesi, (veya Fransızca bakaloryasının fotokopisi) nüfus cüzdanı ve lise diplomasının fotokopisi, (yabancı öğrenci için pasaportun Türkçe tercümesinin fotokopisi)

Devamını oku

Çukurova Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Kontenjanları

Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarına Yatay Geçişler 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Yönetmelik/Yönergesine uygun olarak yürütülür.

BAŞVURU KOŞULLARI (Genel Not Ortalaması ile yapılacak başvurularda)

1- Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
2- Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

Devamını oku

Sabancı Üniversitesi Yatay Geçiş İçin Gerekli Belgeler

Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanı sıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

-*Başvuru Formu ve Başvuru Ücreti:
Birden fazla program için başvuran adayların tek bir başvuru formu doldurmaları gerekmektedir. Formun başvuru yapılan her bir program için fotokopi ile çoğaltılması ve her bir başvuru formu için ayrı olmak üzere 275 TL tutarındaki başvuru ücretinin Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı (IBAN: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba yatırılıp dekontunun başvuru formuna eklenmesi gerekmektedir.

2. sınıfa başvuran adayların başvuru formunda öğrenim görmek istedikleri diploma programının bağlı olduğu program paketini belirtmeleri gerekir. Bu adaylar kabul edilip öğrenime başladıktan sonra 2. sınıfın sonunda programı kesinleştirilecektir.

Başvuru ücreti iade edilmemektedir.

Devamını oku

İstanbul Teknik Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri ve Başvuru Yeri

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS YURT İÇİ VE YURT DIŞI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik ve “İTÜ Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı (ÇAP) ve Yandal Programı Yönergesi" hükümlerine uygun olarak, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz Lisans programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş ile kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihi, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda çıkartılmıştır.

A) Kontenjanlar
Kontenjanlar için tıklayınız.

B) Başvuru Koşulları
- Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş,Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik

Devamını oku

Lisans Bölümlerinde Yatay Geçiş Dönemleri ve Başvuru Takvimi

Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
Lisans derecesi verilen diploma programlarında;
dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için,
beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için,
altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.

Devamını oku

İletişim

Sabancı Üniversitesi
Öğrenci Kaynakları Birimi
34956 Orhanlı-Tuzla
İSTANBUL

Tel : 0216 483 90 93

Faks : 0216 483 90 73

E-posta : studentinfo@sabanciuniv.edu

Devamını oku

Yatay Geçiş Kontenjanları Nasıl Belirlenir?

Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50'den az olan diploma programlarda iki, 51 ve 100 arası olan programlarda üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.
Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler
Bunun yanında merkezi yerleştirme puanı ile ile yapılacak geçişlerde, bölümün ösym tarafından ön görülen kontenjanının %10 unu geçmemek şartıyla kontenjan açılır.

Devamını oku

Kurum İçi Farklı Puan Türleri Arasında Yatay Geçiş

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Devamını oku

Kocaeli Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

Madde 1- Yükseköğretim Kurulunun “Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, ÖSYM kılavuzunda yer alan üniversiteler ile YÖK’ün tanıdığı yurtdışı üniversitelerin eşdeğer eğitim programlarından Kocaeli Üniversitesi’nin Önlisans ve Lisans programlarına yatay geçiş kurallarını belirlemektir.
Başvuru Koşulları
Madde 2 -
1. Yatay geçişler eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında yapılır.
2. Hazırlık sınıfı ile birinci sınıfa geçiş yapılamaz.

3. Ön Lisans hariç Lisans programlarının son sınıfına yatay geçiş yapılmaz.
4. Ara sınıflara geçiş için öğrenci;
1. Ayrılacağı kurumdaki bütün derslerin sınavlarını başarmış olmalıdır.
1. Ara sınıflara yapılan başvurularda; ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) başvurulan sınıfa kadar, 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olması,

Devamını oku

Önlisans Bölümlerinde Yatay Geçiş Dönemleri ve Başvuru Tarihleri

Yükseköğretim kurumlarının belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
Önlisans derecesi verilen diploma programlarında yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi ikinci yarıyıl için (birinci sınıfın ikinci dönemi) Ocak ayı, üçüncü yarıyıl için(ikinci sınıfın birinci dönemi) ise Temmuz ayı içinde ilan edilir.

Devamını oku

Yatay Geçiş Başvuruları hangi değişkenlerle değerlendirme Yapılır?

Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Devamını oku

Yurtdışındaki Üniversitelerden Yurt İçine Yatay Geçiş Şartları

Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.

Devamını oku

Yurtdışındaki Üniversitelerden Taban Puanıyla Yurt İçine Yatay Geçiş

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu üniversite senatosu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.

Devamını oku

Dumlupınar üniversitesi yatay geçiş takvimi

• 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
• (TIP FAKÜLTESİ HARİÇ)
• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemize 2016– 2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak şartlar, gerekli belgeler ve müracaat merkezleri aşağıda belirtilmiştir.
• A – ŞARTLAR
• 1- Kurumlar arası yatay geçiş, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Devamını oku

Ortadoğu üniversitesi yatay geçiş takvimi

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş Duyurusu

2016-2017 / I. YARIYILI
YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başvuru Birimi
Tel : 0 (312) 210 21 29 -210 34 12-210 34 66
Faks : 0 (312) 210 79 60
E-ileti : oidb@metu.edu.tr
URL: http://oidb.metu.edu.tr/yatay-gecis-basvurulari


ÖNEMLİ TARİHLER

27 Haziran-15 Temmuz 2016
26 Eylül 2016
28 - 30 Eylül 2016 Yatay geçiş başvuruları
Yatay geçiş başvuru sonuçlarının ilanı
Yatay geçişi kabul edilen öğrencilerin kayıtları

Yatay geçişler “Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi” hükümleri çerçevesinde yapılır.

Yükseköğretim Kurulu’nca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında geçiş yapılır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Devamını oku

Sonbahar Dönemi Yatay Geçiş YGS/LYS ve Eşdeğeri Puanlara İlişkin Koşullar

-Mühendislik Fakültesi Bölümlerine Başvuran Adaylar İçin:
Üniversiteye 2010 yılı ve sonrasında LYS-MF4 ile giren ve başvurduğu programın o yıla ait LYS-MF4 Genel Kontenjan taban puanından 40 puandan daha düşük LYS-MF4 giriş puanı (her türlü ek puan dışında ilgili puan türündeki AOBP’li Y-ÖSS puanı) olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

-Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim, ve Mimarlık Fakültesi bölümlerine başvuran adaylar için:
Adayın üniversiteye girmiş olduğu yıla ait YGS/ LYS puanının, başvurduğu programın o yıla ait genel kontenjan taban puanına oranı 0.950’den düşük olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Devamını oku

Kamuda Çalışanlar ve Aileleri İçin Üniversite Geçişi

Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, gidecekleri yükseköğretim kurumundaki diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

Devamını oku

Yurtdışındaki Üniversitelerden Yurt İçine Yatay Geçiş Kontenjanları

Üniversite senatoları tarafından yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için kontenjan belirlenebilir. Kontenjan her bir program için kurumlar arası yatay geçiş kontenjanının yarısını aşmayacak şekilde belirlenir.
Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında tüm yükseköğretim kurumlarının yurt dışı öğrenci kontenjanları ile başvuru şartları ve değerlendirme takvimi ilan edilir.

Devamını oku

Ordu üniversitesi yatay geçiş takvimi

Yüksek Öğretim Kurumları Arasında
Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik
MADDE 1. Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. maddesinin (c) fıkrasına göre hazırlanan bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
MADDE 2. Yatay Geçişler ancak eş değer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında; yarıyıl sistemi uygulanan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

Devamını oku

Yatay Geçiş Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?

Kurumlar arası yatay geçiş değerlendirme sonuçları, geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri, değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde ilgili yüksek öğretim kurumunun internet sayfasında ilan edilir.
Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, üniversite senatosunun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak, üniversite senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır.
Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asıl ve yedek aday belirlenir. Takvimde belirlenen süre içinde başvurmayan asıl adaylar yerine yedeklerin başvurusu alınır.

Devamını oku

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Nedir?

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Devamını oku

Gediz Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları

1-Fakülte veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversitemiz içinde yer alan diğer fakülte veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.

2-Öğrencinin Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu yapabilmesi için en az 2.70 not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

3-Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Devamını oku

Bülent Ecevit Üniversitesi 2017-2018 Bahar Yarıyılı Kurum İçi Yatay Geçiş

2017 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için Kurumiçi Yatay Geçiş ve Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1), Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları
• Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları, Kontenjanları ve Tarihleri
• Kurımlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları, Kontenjanları ve Tarihleri
• Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) ile Yatay Geçiş Başvuru Koşulları ve Tarihleri
• Duyurular
• • YÖK 100/2000 PROJESİ KAPSAMINDA BURSLU ÖĞRENCİ ALINACAKTIR24/02/2017
• • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu21/02/2017
• • 2016-2017 Bahar Dönemi Ders Alma İşlemleri ve Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri02/02/2017
• • 2016 Faaliyet Raporunda Kullanılan Öğrenci Sayıları25/01/2017
• • 2016-⁠2017 Academic Year Spring Term Quotas for Graduate Programs23/12/2016
• • Üniversitemize 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi alınacaktır21/12/2016

Devamını oku

Yabancı Dil Eğitim Yapan Kurumların Bölümlerine Yatay Geçiş

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmek için, geçiş yapılacak kurumun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Devamını oku

Bahçeşehir Üniversitesi/Kurumlararası Yatay Geçiş

1-Tüm başvurular web sitemiz üzerinden online (https://predator.bahcesehir.edu.tr/ogrenciler/yataygecisbasvuru)
olarak alınacaktır. Şahsen, posta, e-posta ve ya faks ile başvuru alınmayacaktır.
2-Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, yüklenmesi gereken tüm evraklar eklenmelidir.
3-Başvuruda beyan edilen, eklenen evraklarda yanlış beyan veya hatalı belge söz konusu olduğu takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
4-Verdiğiniz bilgilerin doğru ve tam olduğundan emin olmalısınız. Online başvuru formuna ek olarak yüklediğiniz belgelerin yanlış, eksik veya gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi durumunda başvurunuz kabul, kayıdınız gerçekleşmiş dahi olsa, Bahçeşehir Üniversitesi mezvuatı gereği geçersiz sayılacak ve kaydınız iptal edilecektir.
Önlisans Genel Not Ortalaması ile Kurumlararası Yatay Geçiş Başvurusu için Yüklenmesi gereken Evraklar
1- Öğrenci Belgesi
2- Transkript
3- Ders İçerikleri
4- Disiplin Sicil Belgesi

Devamını oku

Kurumlararası Yatay Geçiş Esasları

1- Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, ön lisans diploma programlarına ikinci yarıyıldan, lisans diploma programlarına ise üçüncü yarıyıldan itibaren yatay geçiş yapılabilir. Ön lisans programlarının son yarıyılına, lisans programlarının ise son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,40) olması ve disiplin cezası almamış olması, ayrıca ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması gerekir. (FF, DZ ve YZ notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.)

Devamını oku

Çanakkale üniversitesi yatay geçiş

ÇOMÜ kurumlar arası ve kurum içi yatay geçiş kontenjanları ve başvuru koşulları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Devamını oku

Anadolu Üniversitesi 2017 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Eklenme Tarihi: 01 Ağustos 2016
2016-2017 Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Pauanı ile Yatay Geçiş Kontenjanlarını görmek için tıklayınız.
2016-2017 Öğretim Yılı Çift Anadal, Yandal Kontenjanlarını görmek için tıklayınız.
Yatay Geçiş
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geciş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına yatay geciş yapabilirler.
2017-2018 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri
İnternet Başvuru Tarihi -
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi -
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi -

Devamını oku

Atatürk Üniversitesi Yatay Geçiş İlanları

ÖNEMLİ: Yatay Geçiş ile Fakültemize yerleşen öğrencilerin harç ücretini T.C. Numaraları ile Vakıfbank veya Ziraat bankasına yatırmaları gerekmektedir. Kayıt işlemleri 19-20-21 Eylül 2016 tarihlerinde yapılacaktır. Harç ücretini yatırmayanların kaydı yapılmayacaktır. Kesin kayıtta istenen belgeler ve ilgili başvuru şekli üniversitemiz Yatay Geçiş Bilgi Rehberinde (http://eski.atauni.edu.tr/yataygecis/) bulunmaktadır.
NOT:
• Listelerde ismi olmayan öğrencilerin yatay geçiş başvuru evrakları eksik teslim edildiğinden veya belirtilen tarihlerde Dekanlığımıza teslim edilmediğinden dolayı yatay geçişleri uygun görülmemiştir.
• Yatay geçişi kabul edilen ve hazırlık sınıfında başarılı olmayan öğrencilerin 19.09.2016 tarihinde saat 09.00’da Dekanlığımızda muafiyet sınavı yapılacaktır, muafiyet sınavında başarısız olanların hazırlık sınıfı okuması zorunludur.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
2016-2017 Yatay Gçiş AGNO (İ.Ö.).docx
2016-2017 Yatay Gçiş AGNO (Ö.Ö.).docx

Devamını oku

Gazi Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 7/2 maddesine göre hazırlanan Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularında ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler-asgari koşullar ve değerlendirme esasları

GAZİ ÜNİVERSİTESİNE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINDA VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK OLAN KRİTERLER-ASGARİ KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

EK MADDE 1 (ÖSYM TABAN PUANI İLE İLGİLİ YATAY GEÇİŞ) ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AYNI SAYFADAN İLAN EDİLECEKTİR.

Devamını oku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

Yatay Geçiş
2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 09.01.2017-18.01.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
≈ BAŞVURU LİNKİ
≈ YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
≈ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
≈ BAŞVURU LİNKİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER
≈ GENEL İLKELER
≈ 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA SADECE ÖNLİSANS DÜZEYİNDE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.
≈ 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA SENATO KARARI GEREĞİ EK MADDE 1 KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞLE ÖĞRENCİ ALIMI YAPILMAYACAKTIR.

2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları 01.08.2016 tarihinden itibaren online olarak yapılacaktır.
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ METNİ
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU LİNKİ
♦ 2016-2017 GÜZ YARIYILI ONLINE BAŞVURU YATAY GEÇİŞ KILAVUZU PDF / VIDEO

Devamını oku

Kadir Has Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Tarihleri

Türkiye’deki veya yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından Kadir Has Üniversitesi programlarına yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü, YÖK’ün "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik " hükümlerine ve Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yatay Geçiş Yönergesi’ne göre yapılır.
Başvuru Süresi
Aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, istenilen belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen ve Yükseköğretim Kurulu takviminde de yer alan süreler içinde başvurabilirler. Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış olarak Kadir Has Üniversitesi’ne online, elden ya da posta ile yapılır. Posta nedeni ile geciken başvurular işleme alınmaz. Online yatay geçiş başvurusu için tıklayınız
2016-2017 Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi
BAHAR YARIYILI

Devamını oku

İstanbul bilgi üniversitesi yatay geçiş takvimi

Başvuru için Gerekli Belgeler
Dış Yatay Geçiş:
2 adet resmi transkript
Disiplin Belgesi
ÖSYS Sonuç Belgesi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Öğrenci belgesi (Okuduğu üniversitede halen kayıtlı olduğunu gösterdiğine dair)
İç Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği):
Öğrenci Profili (SIS)
Üniversitemize yerleştirildiğiniz yıla ait LYS sonuç belgesi çıktısı
Başvurular İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü (ÇSM binası, Z-112) Öğrenci İşleri Ofisi’nde yapılacaktır.

İç Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği)
YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle iç yatay geçiş (Bölüm değişikliği) çin iki ayrı yöntem uygulanıyor:
1. Merkezi Yerleştirme Puanına Göre İç Yatay Geçiş

Devamını oku

yatay geçiş nedir?

Yatay geçiş bölüm, üniversite ya da hem bölüm hem de üniversite değiştirmedir. farklı iki üniversitenin bölümleri arasında ya da aynı üniversite içindeki bölümler arasında yapılabilir.

Devamını oku

Kurumlararası Yatay Geçiş/ Acıbadem Üniversitesi

Diğer Üniversitelerden ACU’nun aynı düzeyde bölüm/programlarına (lisanstan lisansa, ön lisanstan ön lisansa)yapılan geçişi ifade eder. Kurumlararası yatay geçiş ile öğrenci kabulü YÖK’ün “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile “Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre yapılır.
Konuyla ilgili yönerge ve yönetmelikler:
Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Yönergesi için tıklayınız.
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız.

Devamını oku

Sabancı Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

75850160-301.06.01-/40620 sayılı ve 10.07.2014 tarihli YÖK kararına uygun olarak, Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvurusu alınacaktır.
İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının, başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Yıllara göre Sabancı Üniversitesi taban puanlarınına ulaşmak için tıklayınız.
Son başvuru tarihi: 30 Ağustos 2016
Başvuru için gerekli belgeler:
Başvuru için Gerekli Belgeler:
Tüm belgelerin Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış resmi belgeler olması gerekir. Farklı dillerde hazırlanmış belgelerin orijinal kopyalarının yanısıra noter tasdikli Türkçe ya da İngilizce tercümelerinin eklenmesi gerekir.

Devamını oku

Akdeniz Üniv / Diş Hekimliği Fakültesi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş Sonuçları Açıklanmıştır.
Sonuçlar word belgesi şeklinde sunulmuştur. İndirmek için tıklayınız
Asil kayıtlar 5-9 Eylül 2016, Yedek kayıtlar 19-20 Eylül 2016 tarihinde yapılacaktır.

Devamını oku

Doğuş Üniversitesi Yurt İçi Yatay Geçiş Koşulları

DOÜ diploma programlarına yurt içi yatay geçiş başvurularında sağlanması gereken asgari
koşullar aşağıda belirtilmiştir:

(a) Adayın kayıtlı olduğu diploma programının yatay geçiş yapmak istediği DOÜ diploma
programına eşdeğer olması gerekir.

(b) Aday, YÖK tarafından denkliği kabul edilen bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı
öğrenci statüsünde bulunmalıdır. Kayıt dondurmuş veya izinli sayılmış olmak, yatay geçiş başvurusu
yapmak için engel değildir.

(c) Aday, yatay geçiş yapmak istediği dönemin başına kadar, hazırlık ve yaz okulu hariç,
lisansta en az iki yarıyıl en çok altı yarıyıl, önlisansta en az bir yarıyıl en çok iki yarıyıl öğrenim
görmüş olmalıdır.

(d) Adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlerdeki bütün derslere ait genel
not ortalaması 60/100 (2.29/4.00) olmalıdır.

(e) d fıkrasında belirtilen başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş

Devamını oku

Anadolu Üniversitesi 2017 Öğretim Yılı Yatay Geçiş Kontenjanları ve Başvuru Koşulları

Eklenme Tarihi: 01 Ağustos 2016
2016-2017 Öğretim Yılı Kurumlararası Yatay Geçiş, Kurum İçi Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Pauanı ile Yatay Geçiş Kontenjanlarını görmek için tıklayınız.
2016-2017 Öğretim Yılı Çift Anadal, Yandal Kontenjanlarını görmek için tıklayınız.
Yatay Geçiş
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geciş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki önlisans ve lisans programlarına yatay geciş yapabilirler.
2017-2018 Öğretim Yılı İçin Planlanan İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri
İnternet Başvuru Tarihi -
AÖF Bürosundan Kayıt Tarihi -
AÖF Bürosundan Mazeretli Kayıt Tarihi -

Devamını oku

Anadolu Üniversitesi/yatay geçiş

Tarih Açıklama
09‒20 Ocak 2017 Lisansüstü Programlara Giriş için Başvuru
27 Ocak 2017 Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş (Önlisans Programları için) Başvurularının Kabulü için Son Tarih
27 Ocak 2017 Lisansüstü Programlara Kabullerin İlanı
30 Ocak 2017 Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş (Önlisans Programları için) Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı
31 Ocak‒02 Şubat 2017 Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş (Önlisans Programları için) Asıl Aday Kayıtları
30 Ocak‒02 Şubat 2017 Lisansüstü Programlara Yeni Kayıt
30 Ocak‒02 Şubat 2017 Yabancı Dil Sınavı
30 Ocak‒03 Şubat 2017 Kayıt Yenileme ve Kayıt Onayı
03 Şubat 2017 Çift Anadal, Yandal, Kurum İçi Yatay Geçiş ve Kurum Dışı Yatay Geçiş Yedek Aday Kayıtları/Lisansüstü Programlarda Açık Kalan Kontenjanlara Yedek Kayıt
06 Şubat 2017 Derslerin Başlangıcı
06‒10 Şubat 2017 Ekle‒Sil Haftası

Devamını oku

İletişim

Adres : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci İşleri Müdürlüğü
26 Ağustos Yerleşimi
İnönü Mah., Kayışdağı Cad., 34755
Kayışdağı, Ataşehir, İSTANBUL

Telefon : (0 216) 578 02 31

Web sitesi : http://www.yeditepe.edu.tr

Devamını oku

Atılım üni 2016-2017 Akademik Yılı Kurum Dışı / İçi Yatay Geçiş Başvuruları

Başarıya dayalı yatay geçiş
EK Madde 1’e göre yatay geçiş
Kurum içi yatay geçiş
2016-2017 Akademik Yılı Bahar Yarıylı Kurum İçi/ Dışı Yatay Geçiş Eğitim Ücretleri

Pilotaj Bölümü İçin Başvuruların Son Tarihi 18/01/2017'dir.
İngilizce Seviye Tespit Sınavı Tarihi: 26/01/2017 SAAT: 10:00 Yer: Hazırlık Okulu

Sivil Havacılık Y.O.Pilotaj Bölümü 2016-2017 Bahar Dönemi Ek Madde-1’e Göre Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

26/01/2017 Tarihli Yatay Geçiş İngilizce Seviye Tespit Sınav Sonuçları
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
2016-2017 BAHAR DÖNEMİ EK MADDE-1 YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
*Yatay geçiş Başvuru Sonuçları 07 Şubat 2017 Tarihinde ilan edilecektir.
*Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihi: 08-10 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
*Kayıt için Gerekli Belgeler
1. Kesin Kayıt Bilgi Formu (Öğrenci İşlerince Verilecektir.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(1 adet)

Devamını oku

Süleyman Demirel Üniversitesi 2017 Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kurumlar arası yatay geçiş başvuruları 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacak.
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kurum içi yatay geçiş başvuruları 29 Ağustos- 01 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacak
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Devamını oku

Adnan Menderes Üniversitesi Diş hekimliği yatay geçiş başvuruları

2016-2017 Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları başladı
2016-2017 Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş Başvuruları başladı
A+A-
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Kontenjanları Açıklanmıştır.
Yatay Geçiş İşlemleri için aşağıdaki linkleri tıklayınız
Yatay Geçiş

2016-2017 Bahar Yy Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Kontenjanları
Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Formu
2016-2017 Bahar Yy Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları, Gerekli Belgeler ve Kontenjanları
Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

Devamını oku

Ege üniversitesi 2017 yatay geçiş başvuru tarihleri

YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU - Not Ortalaması İle Yatay Geçiş  Kurum İçi Yatay Geçiş Ege Üniversitesi fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya Ege Üniversitesi içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına (İsimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen diploma programları) yatay geçişi ifade eder. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”te belirlenen sınırlar çerçevesinde fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu ilgili yönetim kurulları tarafından belirlenerek Ege Üniversitesi Senatosu onayından sonra ilan edilir.

Devamını oku

Bahçeşehir Üniversitesi yatay geçiş ilanları

1-Tüm başvurular web sitemiz üzerinden online (https://predator.bahcesehir.edu.tr/ogrenciler/yataygecisbasvuru)
olarak alınacaktır. Şahsen, posta, e-posta ve ya faks ile başvuru alınmayacaktır.

2-Başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmalı, yüklenmesi gereken tüm evraklar eklenmelidir.

3-Başvuruda beyan edilen, eklenen evraklarda yanlış beyan veya hatalı belge söz konusu olduğu takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

4-Verdiğiniz bilgilerin doğru ve tam olduğundan emin olmalısınız. Online başvuru formuna ek olarak yüklediğiniz belgelerin yanlış, eksik veya gerçeğe aykırılığının tespit edilmesi durumunda başvurunuz kabul, kayıdınız gerçekleşmiş dahi olsa, Bahçeşehir Üniversitesi mezvuatı gereği geçersiz sayılacak ve kaydınız iptal edilecektir.

5-Tıp Fakültesi’ne müfredatı gereği sadece Güz Yarıyılı başında yatay geçiş bavurusu alınabilmektedir.
Kurumiçi Genel Not Ortalaması ile Yatay Geçiş Başvurusu için Yüklenmesi gereken Evraklar
1- Transkript

Devamını oku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

YATAY GEÇİŞ DUYURULARI
2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Yatay Geçiş Duyuruları

- Yatay geçiş başvuruları ilgili Meslek Yüksekokullarında yapılacaktır. (Bolu Meslek Yüksekokulu, Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yatay Geçiş kesin kayıtları Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır.)
- Başvurular şahsen yapıldığı gibi posta yoluyla da yapılabilir.(Postadaki gecikmeler Üniversitemizin sorumluluğunda değildir.)

Başvuru Evrakları:
Yatay geçiş başvurusunda adaylardan aşağıdaki evraklar istenilmektedir:
• Başvuru dilekçesi (Kurumlararası Yatay Geçiş)
• Başvuru dilekçesi (Merkezi Yatay Geçiş)
• Not dökümü (transkript)
• Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
• ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de kabul edilir.)
• Ders içerikleri
• Gerekli diğer evraklar için ilgili Fakültenin web sayfasını ziyaret ediniz

Devamını oku

Akdeniz Üniversitesi / Yatay Geçiş Duyurusu

1. 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Diploma Programlarına Yatay Geçiş Başvuru Duyurusu İçin Tıklayınız…
2. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı diploma programlarına yatay geçiş başvurusu Kayıt Takvimi için Tıklayınız…
3. Yatay Geçiş Başvurusu Formu için Tıklayınız…
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARINA ALINACAK ÖĞRENCİ SAYILARI VE BAŞVURUSU KABUL EDİLEN BÖLÜMLER
1. Çift Anadal ve Yandal Programlarına Alınacak Öğrenci Başvuru Formu İçin Tıklayınız…
2. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Programlarına Alınacak Öğrenci Sayıları ve Başvurusu Kabul Edilen Bölümler
3. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Yandal Programlarına Alınacak Öğrenci Sayıları ve Başvurusu Kabul Edilen Bölümler
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DİPLOMA PROGRAMLARI KURUMLAR ARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ DUYURUSU
1. Kurumlararası Yatay Geçiş Duyurusu
2. Yurtdışı Yatay Geçiş Duyurusu

Devamını oku

Acıbadem üniversitesi 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı yatay geçiş ile kayıt hakkı kazanan adaylar ve kesin kayıt bilgileri

Mühendislik Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları için tıklayınız.
Fen Edebiyat Fakültesi Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları için tıklayınız.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Sonuçları için tıklayınız.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kurum İçi Yatay Geçiş Sonuçları için tıklayınız.
Kurumiçi Yatay Geçiş Öğrencilerinin kayıtta evrak getirmelerine gerek yoktur, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na belirtilen kayıt tarihlerinde geçişini onayladığına dair dilekçe vermeleri gerekmektedir.
Kayıt Tarihleri: 24-25 Ocak 2017
Kayıt Saatleri: 09:00-17:00
Kayıtların yapılacağı yer: Acıbadem Üniversitesi Kerem Aydınlar Kampüsü (Kayışdağı Cad. No:32 İçerenköy / Ataşehir / İstanbul)
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Adayın lise diplomasının fotokopisi( aslı geldiği üniversiteden Kurumumuz tarafından istenecektir.)
• Transkript Aslı (Onaylı Mühürlü)
• Öğrenci Belgesi Aslı (Onaylı Mühürlü)

Devamını oku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Yatay Geçiş

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuruları Başvuru Tarihleri : 18 - 22 Temmuz 2016
2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 22 - 26 Ağustos 2016 Rektörlük Öğrenci Daire Başkanlığında Yapılacaktır.

2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Başvuruları Başvuru Tarihleri : 01 - 31 Ağustos 2016
2016 - 2017 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Yerleştirme Puanına Göre (Ek Madde 1) Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Öğrencilerin Kesin Kayıtları 26 - 30 Eylül 2016 Rektörlük Öğrenci Daire Başkanlığında Yapılacaktır.


NOT:
- Yatay geçiş başvuruları ilgili Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokullarında yapılacaktır.
- Başvurular şahsen yapıldığı gibi posta yoluyla da yapılabilir.(Postadaki gecikmeler Fakültemiz sorumluluğunda değildir.)

Başvuru Evrakları:

Devamını oku