Yatay Geçişler

Ege Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

GENEL KOŞULLAR:

Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile,
Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı ile ilk yıl ve son yılına
geçiş yapılamaz.

Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci
öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler
ikinci öğretim ücreti öderler.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek
bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi
için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamaz.
Başvurunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden yarıyıla/sınıfa
yapılmış olması gerekir.
Daha önce yatay geçiş yapmamış olmak gerekir

KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki
eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından
yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
Öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği yarıyıla kadar geldiği yükseköğretim
programında almakla yükümlü olduğu tüm derslerden başarılı olması ve
Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının (AGNO)’sunun 100 tam puan üzerinden en
az 75 olması şarttır.

Eğitimi süresince herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekir.
Daha önce yatay geçiş yapmamış olması gerekir.
Kayıt dondurma haricinde öğrencinin yarıyıl/yıl kaybı olmaması gerekir.
Yatay geçiş başvurusunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden
yarıyıla/sınıfa yapılmış olması gerekir.
Öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programa başvuran öğrencilerden
öğretim dili % 100 İngilizce olan bir programdan gelmeyenlerin başvurularının
kabul edilmeyecektir.

Öğretim dili kısmen yabancı dil olan ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitimi
bulunan programlara başvuranların geldikleri programda yabancı dil hazırlık
sınıfında eğitim alarak başarılı olduklarını veya Üniversitemizce eşdeğerliği
kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınav sonucuna
sahip olduklarını başvuru sırasında belgelendirmeleri veya Ege Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenecek olan yabancı dil yeterlik
sınavından başarılı olmaları şarttır.

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen tüm öğrencilerin başvuruları, her
eşdeğer program için ayrı ayrı olmak üzere, yatay geçiş için geliştirilen
formülün uygulanması sonucunda elde edilen puanlara göre sıralanır. Puanların
eşitliği durumunda, öncelik, merkezi yerleştirme puanı yüksek olan öğrenciye
verilir. Merkezi yerleştirme puanının da eşit olduğu durumlarda, yaşı küçük
olan adaya öncelik verilir.

Yeterli şartları taşıyan aday olması halinde aynı sayıda asil ve yedek aday
belirlenir. Belirlenen adayların isimleri www.oidb.ege.edu.tr sayfasında ilan
edilir.
Takvimde belirlenen süre içinde kayıtlanmak üzere başvurmayan asil
adaylar yerine yedeklerin kaydı yedek kayıt tarihlerinde alınır.