Yatay Geçişler

Akdeniz Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Şartları

Akdeniz Üniverssitesi Yatay Geçiş Genel Koşulları;
  Önlisans  diploma  programlarının  ilk  yarıyılı  ile  son  yarıyılına,  lisans  diploma 
programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay 
geçiş yapılamaz. 
  Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci 
öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim 
diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. 
 
Yükseköğretim  kurumlarında  ikinci  öğretimden  sadece  ikinci  öğretim  diploma 
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından 
başarı  bakımından  bulunduğu  sınıfın  ilk  yüzde  onuna  girerek  bir  üst  sınıfa  geçen 
öğrenciler  birinci  öğretim  diploma  programlarına  kontenjan  dahilinde  yatay  geçiş 
yapabilirler.  Bu  öğrenciler,  yatay  geçiş  yaptıkları  yıl  ve  yatay  geçiş  yaptıkları sınıfın başarı notu sıralamasında toplam sınıf mevcudunun ilk %10'u arasına 
girdikleri sonraki yıllarda normal öğretim ücreti diğer yıllarda ikinci öğretim ücretini 
katkı payı olarak ödemeye devam ederler. 

Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez. 
Başvuruların değerlendirilmesinde notlar yüzlük sistemde kullanılır. Bunun için dörtlük 
sisteme  göre elde edilen başarı notlarının  yüzlük sisteme dönüştürülmesinde,  yatay 
geçiş  yapacağı  yükseköğretim  kurumundan  onaylı  dönüşüm  tablosu  getirilmemesi 
halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır. 

Yurt dışı ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul 
eden programlarda öğrenime başlayanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği 
tanınmamış üniversitelerin öğrencileri yatay geçiş yapamaz. 

Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde Karma (Entegre  ‐ PDÖ) eğitim verildiğinden sadece bu 
tür eğitim veren Tıp Fakültelerinden gelen öğrencilerin başvuruları kabul edilir. 
Bazı  derslerin  Yabancı  Dil  okutulduğu  fakülte  ve  yüksekokul  programlarına  yatay 
geçişlerde;  yapılacak  olan  Yabancı  Dil  Yeterlik  Sınavında  başarılı  olmaları  koşulu 
aranmaktadır.  
Diploma  programları  arasında  yatay  geçiş  başvuruları  ilan  edilen  süre  içerisinde, 
öğrencinin geçmek istediği yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir. Şahsen 
yapılmayan  başvurularda  ortaya  çıkabilecek  olan  gecikme  vb.  olumsuzluklardan 
Üniversite sorumlu tutulamaz. 

 
Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları  

Üniversitenin Yükseköğretim Kurumlarının  ara sınıflara  veya
yarıyıllara yatay geçiş için öğrencinin;  
a)  Ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel ağırlıklı not ortalaması en 
az 4 üzerinden 2.00 ya da 100 üzerinden 70 olmalıdır. 
b)  Ancak  bu  başarı  şartını sağlayamayan  aday,  merkezi  yerleştirme  puanı  geçiş 
yapmak  istediği  diploma  programının taban  puanına  eşit  veya  yüksek  olması 
halinde  yatay  geçiş  için başvuru  yapabilir. Bu  şekilde başvuru  yapan  adayların 
başvuruları sadece  bu  başarı  şartını sağlayan  adayların  yerleştirmesi  bittikten 
sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir. 

 
Yurtdışından Yatay Geçiş Koşulları  

Üniversitenin  Yükseköğretim  Kurumlarına  yurtdışından  yatay  geçiş 
koşulları şunlardır:  
a)  Yurtdışından  yatay  geçişlerde,  yatay  geçiş  yapılacak  olan  yükseköğretim 
kurumunun,  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  denkliği  kabul  edilen  kurumlar 
arasında  olması  ve  kayıtlı  olduğu  diploma  programının,  yatay  geçiş  için 
başvurduğu  ön  lisans  veya  lisans  diploma  programına  eşdeğerliğinin 
Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi gerekir. 
b)  Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencinin yurtdışı yükseköğretim kurumunda, 
yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş olması ve bu yönergenin 9 
uncu  maddesinin  belirtilen  koşulları  taşıması  gerekir.  İlk  yıl  sonunda  sınav 
yapılmayan yükseköğretim kurumlarından ilk yıl sonunda yatay geçiş yapılamaz.  
c)  Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarında Türkçe öğretim yapılan üniversitelerden 
gelen, eşdeğer yükseköğretim kurumlarının öğrencilerinin yatay geçiş talepleri, 
yurtdışı yatay geçişler arasında değerlendirilir.  
ç)   Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş 
yapmak istediği yükseköğretim kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına 
öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim 
gördüğü  tüm  derslerden  başarı  şartı  aranmaksızın  yatay  geçiş  başvurusu 
yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu yurt dışı yatay 
geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir. 
d)  Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin 
uyrukluğunda  bulunan  yabancı  öğrencilerin  kontenjanı  bu  Yönetmeliğin  5  inci 
maddesinin birinci fıkrasının c bendinde belirtilen sınırlamaya tabi değildir.