Yatay Geçişler

Ege Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Koşulları

GENEL KOŞULLAR:

Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyıl ve son yarıyılı ile,
Lisans diploma programlarının hazırlık sınıfı ile ilk yıl ve son yılına
geçiş yapılamaz.
Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci
öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş
yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler
ikinci öğretim ücreti öderler.

Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek
bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan
dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi
için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi
yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki
taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil
etmez. Ancak yarıyıl/yıl kaybı olan öğrenciler başvuru yapamaz.
Başvurunun sadece kayıtlı olunan yarıyılı/sınıfı takip eden yarıyıla/sınıfa
yapılmış olması gerekir.
Daha önce yatay geçiş yapmamış olmak gerekir.


KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI

Her bir diploma programı için ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl
dahil olmak üzere ilgili kurullarca belirlenen kontenjan dahilinde kurum içi
yatay geçiş imkanı sağlanabilir.

Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan
türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu
yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek
istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi
yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki
diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az
olmaması şartı aranır.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay
geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı
aranır.

Kurum içi yatay geçiş yapacak öğrencinin Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının
(AGNO)'sunun 4.00 üzerinden 2.50 olması,
Daha önce yatay geçiş yapmamış olması,
Disiplin cezası almamış olması,
Kayıt dondurma haricinde yarıyıl/yıl kaybının olmaması,
Yatay geçiş başvurusunun bir üst yarıyıla/sınıfa yapılması gerekir.