Yatay Geçişler

Anadolu Üniversitesi Kurum İçi Yatay Geçiş Şartları

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ ESASLARI ŞUNLARDIR;

1- Eşdeğer düzeyde diploma programlarına (ön lisanstan ön lisans programlarına; lisans programlarından lisans programlarına) ikinci yarıyıldan başlamak ve beşinci yarıyıl dâhil olmak üzere belirlenen kontenjanlar dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Kurum içi yatay geçiş kontenjanları ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının yüzde on beşini geçemez.
2- İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretimden birinci öğretime başarı bakımından bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler. Birinci öğretime yatay geçişi uygun görülen öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, mezun oluncaya kadar ikinci öğretim katkı payını öderler.
3- Kurumlar arası yatay geçiş ile Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, kurum içi yatay geçiş yapabilmesi için kayıt yaptırdıkları bölüm/programda en az bir yarıyıl öğrenim görmeleri zorunludur. Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, kurum içi yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
4- Öğrencinin ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması, genel not ortalamasının en az 2,40 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.
5- Ön Kayıt Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında başarılı olma şartı aranır.

6- Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapıldığından, öğretim dili İngilizce olan diploma programlarına, sadece öğretim dili İngilizce olan diploma programında kayıtlı öğrenciler kabul edilir.
7- Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan diploma programlarına, Yabancı Dil Sınavını başarmış öğrenciler veya başvuru sırasında ÜDS veya KPDS’den 75 puan, Uluslararası yabancı dil sınavlarından olan TOEFL/IELTS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversitemiz Senatosunun öngördüğü puanı aldığını belgeleyen öğrenciler kabul edilir.

8- Kurum içi yatay geçiş için aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir, ancak başvuru sırasında en fazla üç tercih belirtilecektir. Öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece bir programa kaydı yapılır.

9- Başvuru sonuçları Üniversitemizce belirlenen formatta, tüm başvuran adayların değerlendirilmesi gösterilmek suretiyle ve kontenjan sayısı kadar yedek aday belirtilerek ilan edilir.
10- Kurum içi yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin ders transferlerinde, transfer edilecek ders kredisinin geçiş yapacakları programdaki ders kredisine eşit veya fazla olması, dersin içeriğinin uygun olması, ayrıca başarı notunun en az CC veya YT harf notuna karşılık gelmesi gerekmektedir. Önceki diploma programından transfer edilen derslerin harf notu, not durum belgesine işlenir.