Yatay Geçişler

Anadolu Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Şartları

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI ŞUNLARDIR;

1- Aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde, ön lisans diploma programlarına ikinci yarıyıldan, lisans diploma programlarına ise üçüncü yarıyıldan itibaren yatay geçiş yapılabilir. Ön lisans programlarının son yarıyılına, lisans programlarının ise son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2- Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2,40) olması ve disiplin cezası almamış olması, ayrıca ayrılacağı diploma programındaki geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü normal süresi içinde başarmış olması gerekir. (FF, DZ ve YZ notu olan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.)
3- İkinci öğretim programlarından sadece ikinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş yapılabilir. Ancak, başarı bakımından bulunduğu sınıfın % 10’una girerek bir üst sınıfa geçen ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde geçiş yapabilirler. Birinci öğretime yatay geçişi uygun görülen öğrenciler, Bakanlar Kurulu kararı gereğince, mezun oluncaya kadar ikinci öğretim katkı payını öderler.
4- Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki Genel Not Ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,20) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
5- Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
6- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan (zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan) diploma programlarına yatay geçiş yapmak için, Anadolu Üniversitesi Yabancı Dil Sınavını başarmış öğrenciler veya başvuru sırasında ÜDS veya KPDS’den 75 puan, uluslararası yabancı dil sınavlarından olan TOEFL / IELTS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer olarak kabul edilen sınavların birinden Üniversitemiz Senatosunun öngördüğü puanı aldığını belgeleyen öğrenciler kabul edilir.
7- Eşdeğer programlar arasında yatay geçiş yapıldığından, öğretim dili İngilizce olan diploma programlarına, sadece öğretim dili İngilizce olan diploma programında kayıtlı öğrenciler kabul edilir.
8- Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, Üniversitemiz web sayfasında yer alan not dönüşüm tablosu kullanılır.(https://www.anadolu.edu.tr/ogrenci_isleri/senato_yk_kararlari/notkarsiliklari.aspx)
9- Yurtdışından yapılacak başvurularda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan ülkelerdeki Yükseköğretim Kurumlarında öğrenime başlayan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir. Kılavuzda yer almayan yurt dışı üniversitelerden yatay geçiş yapılabilmesi için öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanınması gerekmektedir. Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları yurtiçi yatay geçiş kontenjanının yarısını aşamaz.
10- Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim dili Türkçe olan programlara geçişlerinde; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı lisans programları için en az “B1” düzeyinde, ön lisans programları için en az “A2” düzeyinde Türkçe puanına sahip olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim dili İngilizce (% 100 İngilizce) olan programlara geçişlerinde Türkçe puan düzeyi aranmaz, ancak kısmen İngilizce (% 30 İngilizce) olan programlarda öğrencilerin Türkçe düzeylerini belgelemeleri gerekmektedir.
11- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyinde öğretime devam eden öğrenciler kendi özel kanunlarınca düzenlenen hükümler çerçevesinde ve yatay geçiş yönetmeliğine uygun olarak geçiş yapabilirler. Bu kurumlardan 13/01/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde sayılan fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.
12- Başvuru sonuçları Üniversitemizce belirlenen formatta, tüm başvuran adayların değerlendirilmesi ve kontenjan sayısı kadar yedek aday belirtmek suretiyle ilan edilir.
13- İlgili komisyonlar, Senatonun belirlemiş olduğu esaslara göre öğrencinin daha önceki yükseköğretim kurumundan aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder, varsa alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Öğrenciler daha önceki diploma programında almış oldukları derslerden muaf tutularak, genel not ortalamaları sadece Üniversitemizden almış olduğu derslere göre belirlenir.
14- Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.
15- Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki diploma programından alıp başarmış olduğu dersler MU notu olarak not durum belgesine işlenir. MU notu genel not ortalamasına katılmaz. Ancak eşdeğerliği kabul edilen derslerin kredileri mezuniyet için gerekli krediye eklenir. Üniversitemizden almış olduğu derslere göre genel not ortalaması belirlenir. Yatay geçişle gelen öğrenci, mezuniyet için kayıtlı olduğu ön lisans programında en az 120 AKTS; lisans programında en az 240 AKTS; Eczacılık Fakültesinde ise en az 300 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlaması, FF, YZ ve DZ notu olmaması, genel not ortalamasının en az 2.00 olması ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir.