Yatay Geçişler

Marmara Üniversitesi Yatay Geçiş Koşulları

Kurumlar arası yatay geçiş:
Kurumlararası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Başvuru Şartları:
1) Eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı öğrenci statüsünde olmak:
Öğrencinin başvuru sırasında başvurduğu yükseköğrenim kurumuna eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda öğrenci statüsünde kayıtlı olması gerekir.
2) Lisans programlarında en az iki, önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olmak:
Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin lisans programlarında Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı dışında en az iki, önlisans programlarında en az bir dönemi tamamlamış olması zorunludur. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3) Okunan dönemlere ait bütün derslerin tamamlanmış olması:
Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olamayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
4) Minimum Başarı Puanı:
Dörtlük not sisteminde eğitim almış öğrenciler için 4,00 puan üzerinden en az 3,00; yüzlük not sisteminde eğitim almış olanlar için ise 100 puan üzerinden en az 75 genel not ortalaması şartı aranır.
5) Başarı notlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesi:
Dörtlük sistemde elde edilen başarı notunun yüzlük sistemdeki karşılığı, başvuran adayın kurumunca belgelendirilmemiş (transkript veya ek belge ile) ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun dönüşüm tabloları kullanılır.
6) Yabancı dille öğrenim yapılan programlara başvurularda Yabancı Dil Yeterliliği:
Yabancı dille öğrenim yapılan programlara başvuracak adayların yabancı dil yeterliliğini belgelemeleri istenir. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyemeyen adayların Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavına girmeleri gerekir. Adayın eğitim aldığı kurum tarafından yapılan Yabancı Dil Yeterlik sınavları ve Hazırlık sınıfı değerlendirmeye alınmaz.

Yurtdışı yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş:
Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin Üniversitemiz tarafından kabul edilmesi şartı aranır. Yurtdışından yatay geçiş yapacak olan adaylar için diğer süreçler yurtiçinden yatay geçiş yapacak olan adaylarla aynıdır.

Öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait GANO’sunun 4,00’lük sistemde en az 3,00, 100’lük sistemde en az 75 olması gerekir.
Yurtdışında yükseköğrenime başlayan öğrencilerin Üniversite programlarına geçiş başvurusunda bulunabilmesi için ÖSYS puanına veya SAT puanına sahip olmaları gerekir. Adayın ÖSYS puanının en az, vakıf üniversiteleri hariç bir yükseköğretim kurumunun birinci veya ikinci öğretim diploma programına ÖSYM tarafından merkezi sınavla yerleştirilen en düşük puanlı öğrencinin giriş puanına eşit olması; SAT puanının ise yatay geçiş başvurusunda ilan edilen asgari puana eşit veya yüksek olması gerekir. (SAT 1 (Minimum 1000 puan)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puana sahip öğrenciler, yurt dışında yükseköğrenim gördüğü tüm derslerden başarı şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yurt dışından yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirilir.