Yatay Geçişler

Sakarya Üniversitesi Yatay Geçiş Şartları

Sakarya Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları;

1-Kurumlar arası yatay geçişler ancak, Yükseköğretim Kurulunca eşdeğer eğitim programları
uygulayan Yükseköğretim kurumları arasında veya içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit
edilen diploma programlarına yapılır.
Kurum içinde eğitim birimi içerisinde programlar arası ya da eğitim birimleri arasında aynı düzeyde
Eğitim Birimleri programları arasında eşdeğer (ismi aynı ya da ismi farklı olmakla birlikte içerikleri en az
yüzde seksen aynı olan program) programlara kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
2-Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk
iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
3-Kurum içinde aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan
sınırlaması olmaksızın yapılabilir. Ancak ikinci öğretim programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim
ücreti öderler.
4-İkinci öğretimden sadece ikinci öğretime yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma
programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın herhangi bir döneminde (güz veya bahar) ilk yüzde
onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programına kontenjan dahilinde yatay
geçiş yapabilirler. İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler birinci öğretim ücreti
öderler.(Vakıf Yükseköğretim Kurumları veya Yabancı ülkelerdeki Yüksek Öğretim Kurumlarından
Devlet Yükseköğretim Kurumları birinci öğretime gelen öğrenciler katkı payı ödemezler, ikinci öğretime
gelenler ikinci öğretim ücreti öderler.) Öğrenim Ücretleri ve Katkı Payı ödemelerine ilişkin 2014-2015
Eğitim–Öğretim yılı için Bakanlar Kurulunca yapılacak değişiklikler öğrencilere aynen yansıtılacaktır.
5-Açık veya uzaktan eğitim programlarından diğer açık veya uzaktan eğitim diploma programlarına
kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş
yapılabilmesi için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki not ortalamasının 100 üzerinden 80
veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının geçmek istediği üniversitemiz
diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
6- Kurumlar arası birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim
programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
7-Beşli veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen, dönüştürme tabloları kullanılır.
8- Kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
9-Başarı şartını sağlayan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar iki kez olmak
üzere yedek aday ilan edilir.(Yedek kayıtları sonucunda dolmayan kontenjanlar için tekrar yedek
belirlenmez).
10-Yatay geçişle gelen öğrencilerin daha önceki diploma programlarında almış ve başarmış
oldukları derslere ait intibakları yapılarak bu derslere ilişkin notları transkriptine işlenir
11-Yatay geçiş başvuruları için öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait
genel not ortalamasının yüz üzerinden 60 veya 4 üzerinden 2,29 olması, dönem kaybı olmaksızın alttan
başarısız dersi ile almadığı dersinin bulunmaması ve yatay geçiş yapacağı yarıyılı okumamış olması şarttır.
12- Türk Silahlı Kuvvetleri ile Polis Akademisi ve bağlı Yükseköğretim kurumlarında
öğrenimlerine devam eden öğrenciler 11.maddede belirtilen başarı şartını sağladıkları takdirde başvuruda
bulunabilirler. Yükseköğretim Kurumları Disiplin Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 10.maddesinde sayılan
fiiller nedeniyle, başarısızlık veya disiplinsizlik nedeni ile ilişiği kesilenler başvuruda bulunamazlar. Bunun
dışında ilişi kesilenler ilişiklerinin kesilmesinden itibaren 2 yıl içinde yatay geçiş hükümlerine göre
başvuruda bulunabilirler. 13-Kurumlararası yatay geçiş değerlendirme sonuçları geçerli başvurusu olan tüm adayların isimleri
değerlendirmede esas alınan puanlara göre sıralanmış biçimde internet sayfamızda ilan edilir.
14-Yurtdışı Üniversitelerinden başvurularda Yurt içinde başvuran adaylardan istenen başarı şartları
aranır.
15-Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından, yatay geçiş yapmak istediği yükseköğretim
kurumundaki diploma programının ilgili sınıfına öğrenci kabulündeki taban puanına sahip öğrenciler başarı
şartı aranmaksızın yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Bu yolla başvuran öğrencilerin yatay geçiş başvurusu
yurtdışı yatay geçiş kontenjanı dışında değerlendirilir.
16-Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarının diploma programlarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programına yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya
Lisans diploma programına eşdeğerliliğinin Üniversitemizce kabul edilmesi şartı aranır.
17-Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarına ÖSYM’ce yerleştirilmiş olmak veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından tanınması ve eşdeğerliliğinin (denklik) olması gerekir. İlgili belgeleri olmayanlar yatay
geçiş başvurusu yapamazlar.
18-Yurt dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarına
kayıtlı olan öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar.
19-Yurt içinden veya Yurt dışından yatay geçiş için yapılan başvurularda genel başarı not
ortalamasının eşit olması halinde öğrencileri girdikleri yılki ÖSYM puanlarına bakılır. Fazla olan bir üst
sıraya çıkar. ÖSYM puanlarının da eşit olması halinde bölümün esas derslerinden ortalaması yüksek
olanlar üst sıraya alınırlar.
20-Yurtdışı yatay geçiş kontenjanları yurtiçi kontenjanının yarısını aşamaz.
21- Kurumlararası yatay geçiş için; ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve daha az olan programlarda
2, 51 -100 arası olanlarda 3, 101 ve üzerinde olan diploma programlarda 4 olarak yatay geçiş kontenjanları
belirlenir. Ancak geçişin yapılacağı programın giriş yılı ÖSYM kontenjanı ile geçiş yapılacağı yıla kadar,
programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan
öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak şekilde ilave kontenjan belirlenebilir.
22- Kurum içi kontenjanları ÖSYM klavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanlarının yüzde on beşini
geçemez.
23-Disiplin cezası alan öğrenci Yatay Geçiş başvurusunda bulunamaz.
24- Kurum içi yatay geçiş kontenjanları aynı eğitim birimi için ve farklı eğitim birimleri için ayrı
ayrı belirlenebilir. Ancak toplam kontenjan 21.maddede belirtilen sayıyı aşamaz.
25- Farklı puan türü ile öğrenci kabul eden programlar arası yatay geçiş yapılabilmesi için,
öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibariyle, geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki
diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olamaz. (ÖSYM Sonuç Belgesi
müracaat esnasında öğrenciden istenecektir.)
26- Yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara kurum içi yatay geçiş yapılabilmesi için
diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olması şartı aranır.