Yatay Geçişler

Uludağ Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları

Yatay geçiş yapabilmek için öğrenci, ayrılacağı yükseköğretim programına ÖSYM Başkanlığınca yerleştirilmiş, sorumlu olduğu tüm dersleri almış ve aldığı tüm derslerde başarılı olmuş olmalıdır.
Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının birinci sınıfı ile son sınıfına yatay geçiş yapılamaz.
Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrenciler, 3843 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince ikinci öğretim için öngörülen ücreti ödemek zorundadırlar.
Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
Başvuruların değerlendirilmesinde notlar dörtlük sistemde kullanılır. Bunun için yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının dörtlük sisteme dönüştürülmesinde, yatay geçiş yapacağı yükseköğretim kurumundan onaylı dönüşüm tablosu getirilmemesi halinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
dönüştürme tablosu kullanılır.
Yurt dışı ve KKTC'deki üniversitelerin özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci kabul eden programlarında öğrenime başlayanlar ile Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği tanınmamış üniversitelerin öğrencileri yatay geçiş yapamaz.
Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bölüm/programlara başvuracak olanların hazırlık sınıfına devam etmiş ve/veya başarmış ya da UÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından her yıl Ocak ve
Haziran aylarında düzenlenen Uludağ Üniversitesi Dil Sınavından (UDS) veya U.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir
Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamış olması zorunludur.
Bir programın aynı anda hem birinci hem ikinci öğretimine başvurulabilir.
Yatay geçiş başvurusu sadece gelinen kurumda kayıtlı olunan sınıf/dönemi takip eden sınıf/döneme
yapılabilir.
Kayıtlı olduğu programa Yurtdışından öğrenci sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınavlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleştirilen öğrenciler ile daha önce yatay geçiş yapmış öğrencilerin başvuruları dikkate alınmaz.
Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilen diploma programlarına yatay geçiş için başvuran öğrencilerden gerekli görülmesi halinde, ilgili komisyonlar tarafından yapılacak özel yetenek seviye sınavında başarılı olmaları istenir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KOŞULLARI
Üniversitenin Yükseköğretim Kurumlarının ara sınıflarına veya yarıyıllarına yatay geçiş için öğrencinin; ayrılacağı kurumda öğretim süresinde sağladığı genel akademik not ortalamasının en az 4 üzerinden 2.29 ya da 100 üzerinden 60 olmalıdır.

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel akademik not ortalamasının 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,15) veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği Uludağ Üniversitesi diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf da dahil olmak üzere yatay geçiş için eğitim öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapabilir.
Ara sınıfta okuyan öğrencilerinin başvuru yaptığı programa başvuru yapıldığı yılda öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıtlı olduğu yıldaki ÖSYM kılavuzundaki kontenjanı dikkate alınır.
Yatay Geçiş için başvurulan UÜ programı, başvuru yapan öğrencinin halen kayıtlı olduğu programa kayıt yaptırdığı yılda öğrenci almamış ya da program açılmamış ise yatay geçiş yapılamaz.
DGS ile yerleşen öğrencilerin değerlendirme işlemlerinde DGS puanları dikkate alınır.
Her bir diploma programının hazırlık sınıfı dahil her bir sınıfı için o yılki ÖSYM kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %10’u kadar yıllık kontenjan ayrılır. Kontenjan kalması durumunda Bahar döneminde de başvuru alınır.
Başvuran aday sayısının belirlenen kontenjanı geçmemesi durumunda başvurular kabul edilerek kayıtları yapılır, kontenjandan fazla başvuru olması durumunda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjan dahilinde kabul işlemleri yapılır. Aynı yıl yerleşmiş aynı puana sahip birden fazla aday olması durumunda ÖSYM Sonuç belgesindeki ortaöğretim başarı puanı yüksek olan geçiş hakkı kazanır.
Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın yatay geçiş için başvurulan yıl itibarıyla ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen şartları sağlamış olması zorunludur.
Kayıtlı olduğu programa Özel Yetenek Sınavı, Yurtdışından öğrenci sınavı (YÖS) veya eşdeğer sınavlar ile yerleştirilen öğrencilerin merkezi bir yerleştirme puanı bulunmadığından söz konusu maddeden yararlanamaz.
Öğretim dili Türkçe olan programdan tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim yapan (Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan) bölüm/programlara başvuracak olanların hazırlık sınıfına devam etmiş ve/veya başarmış ya da U.Ü.Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen sınavlardan istenen puanları almış olması gerekmektedir. Yabancı Dil Şartını sağlamayanlar yabancı dil hazırlık eğitimi alırlar.
Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM puanı dikkate alınır, başarı vb. şart aranmaz.
Hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf da dahil olmak üzere kabul edilen öğrencilerin intibak işlemleri UÜ Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi hükümlerine göre yapılır.