Yatay Geçişler

Adnan menderes üniversitesi yatay geçiş şartları

Adnan menderes üniversitesi yatay geçiş şartları

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş dışında, önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
2. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
3. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Geçiş yapan bu öğrenciler, katkı payı esaslarına tabi olur.
4. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki GANO’sunun 4 üzerinden 3.20 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.
5. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.
6. Yatay geçiş yapan öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Diğer yükseköğretim kurumlarının ikinci öğretim programlarından ADÜ ikinci öğretim programlarına yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerden, geldikleri yükseköğretim kurumunda, tamamladıkları sınıf itibariyle yapılan GANO sıralamasında ilk %10 arasına girerek, 3843 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre birinci öğretim katkı payı ödemeye hak kazanan öğrenciler, yatay geçiş hakkı kazandıkları yıl için aynı haktan yararlanırlar.
b) Vakıf yükseköğretim kurumlarından veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş yapan öğrenciler, geçiş yapmış oldukları programa göre, birinci öğretim için katkı payı, ikinci öğretim için öğrenim ücreti esaslarına tabi olur.
c) Katkı payını yatırıp kayıt işlemini yapmayanlar ile kayıt işlemini tamamladıktan sonra yatay geçiş hakkından vazgeçenlere katkı payı iadesi yapılmaz.

7. ADÜ bünyesinde tamamen veya kısmen İngilizce eğitim yapan programlara yatay geçiş için,
a) ADÜ İngilizce Yeterlik Sınavından (İYS) asgari başarı puanını almış olmak,
b) Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilmiş bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olmak,
c) Anadilin İngilizce olduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ve öğretim dilinin İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olmak,
d) Ya da son 3 yıl içinde ulusal veya uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlarından asgari başarı puanının alındığını gösteren belgeyi başvuru sırasında sunmak şarttır.
e) Diğer yabancı dillerde eğitim yapan programlara yatay geçiş başvurularında değerlendirme, ilgili dil için de aynı şekilde yapılır.


DEĞERLENDİRME VE GEÇİŞ
1. Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır. Fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulu bünyesinde yer alan bir veya birden fazla programın birinci ve/veya ikinci öğretimine tercih sırası belirtilerek tek başvuru ile başvurulabilir.
2. Başvurularla ilgili değerlendirmeyi ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
3. Diploma programına yatay geçiş yerleştirme işlemleri, ilgili yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.
4. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
5. 100’lük sistemdeki not ortalamaları, YÖK 4’lük sistem not dönüşüm tablosu kullanılarak 4’lük sistem not ortalamasına dönüştürülür. Öğrenci transkriptinde hem 100’lük hem de 4’lük sisteme göre ortalamanın belirtilmiş olduğu durumlarda, 4’lük sistem not ortalaması esas alınır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın, yatay geçiş yapmak istediği programı belirtir dilekçe,
2. Transkript; başvuran adayın ayrılacağı kurumdan alacağı izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren belge,
3. Ders içeriklerini gösteren belge,
4. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesinin internet çıktısı,
5. Disiplin cezası almadığına dair belge,
6. İkinci öğretimden birinci öğretime geçmek için başvuran adaylardan bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçtiğine ilişkin belge,
7. Hazırlık sınıfı bulunan birimlere başvuranlardan yabancı dil seviyesini gösteren belge.


BAŞVURU YERİ, SINAV VE KAYIT TARİHLERİ
1. Başvuru Şekli ve Yeri: Başvurular posta yoluyla veya elden ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu / Konservatuvar Müdürlüğüne yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2. Başvuru Tarihi :15.07.2014-15.08.2014
3. Önlisans ve lisans programlarına başvuru sonuçlarının ilanı :22.08.2014
4. Asıl olarak yerleşenlerin kayıtları :27.08.2014-29.08.2014
5. Yedek olarak yerleşenlerin kayıtları: :04.09.2014-05.09.2014
6. İngilizce Yeterlik Sınavı Tarihi: :10.09.2014
7. Yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrenci bilgilerinin
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilmesi: :26.09.2014


TC. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
2014-2015 öğretim yılında kendi imkanlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin http://www.yok.gov.tr internet adresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK’ün http://www.yok.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.
Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS’ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır.
• SAT 1 (Minimum 1000 puan)
• ACT (Minimum 21 Puan)
• Abitur
• Fransız Bakaloryası
• GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders)
• Uluslar arası Bakalorya (International Baccalaureat IB)
• Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis)
• İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.